Liefdevolle Tantra Massage

~ Bewustwording & Coaching ~ voor man & vrouwDe tantrische traditie 
Tantra is een spiritueel pad, een kunst, een wetenschap en een levensstijl.Het is een Sanskriet woord dat "transformatie" betekent en "verruiming, bevrijding".Het basisconcept van deze levensvisie is dat elk menselijk wezen een weerspiegeling is van de hele kosmos. Het is een leer waarin het hele universum een innig samengaan is van bewustzijn en energie, die overal en in alles aanwezig zijn. Een Indiase Tantra-tekst luidt:"Alles wat hier is, is ook elders. Wat hier niet is, is nergens."De bloem die bloeit, de aarde, de lucht en het water, is allemaal uitdrukking van het bewustzijn zelf. Dit bewustzijn huist ook hier in mij en ik kan er contact mee maken. Deze kracht is namelijk die universele kracht, die ook overal elders in het heelal bestaat: Liefde. Tantra omarmt alle dualiteiten waaruit het leven op aarde bestaat. Liefde en bewustzijn zijn de belangrijkste ingrediënten in Tantra. Liefde heeft een eerder vrouwelijke, yinne natuur; bewustzijn heeft een meer mannelijke, yange natuur. En uiteraard, zoals dat met alle dualiteiten is, zijn liefde en bewustzijn twee complementaire verschijningsvormen. Tantra laat Liefde en bewustzijn samensmelten en opent zo de weg naar het ervaren van je oorspronkelijke heelheid. De hoofdsleutel van Tantra is : leven in het hier en nu.
We zijn vaak met onze gedachten bij straks, bij morgen, bij alles "wat we nog zouden moeten doen". Daarmee gaan we voorbij aan alle sensaties, gevoelens, gedachten, energieën die we zouden gewaarworden als we met ons bewustzijn ìn het moment blijven.
 Je lichaam is hierbij een waardevol en gevoelig instrument. Je kan jezelf ermee uitdrukken en verbinding maken met anderen. En door alle sensaties fijner te gaan voelen, verbind je jezelf .
We hebben namelijk allemaal stemmen die ons afkeuren op het moment dat we dieper gaan voelen. Zogauw je iets voelt of ontdekt wat niet past bij je ego, bij je zelfbeeld, vertalen deze afkeurende stemmen of oordelen zich in fysieke sensaties, in spanningen in je lichaam. Het frustrerende van die ego-krampen is dat ze je afs
nijden van wérkelijk contact met je omgeving én van contact met je eigen innerlijke diepte. Door de taal van je lichaam te leren, krijg je voeling met de werkelijke essentie van wie jij bent. Je kan waarnemen hoe je oordelen en je zelfbeelden je trachten te houden in je oude ego-kramp, terwijl je juist bewust ruimte wilt maken voor groei en transformatie.
 
In Tantra wordt elke ervaring gezien als een mogelijke poort tot het goddelijke, tot verruimd bewustzijn, tot kosmisch bewustzijn. 
Tantra laat je ervaren dat ieder mens "het goddelijke", de bron van gelukzaligheid in zich draagt...The Tantric TraditionTantra is a spiritual path, an art, a science and a way of life.  
It is a Sanskrit word that means ‘transformation’ and ‘expansion, liberation’.  
The basic concept of this view of life is that each human being is a reflection of the entire cosmos. 
Tantra teaches us that the entire universe is an intimate merging of consciousness and energy, that are present everywhere and in everything. 
An Indian Tantric scripture says: ‘All that is here, is also elsewhere. What is not here, is nowhere.’ 
The flower in bloom, the earth, the sky and the water are all expressions of consciousness itself. 
This consciousness exists here in me too and I can connect with it, 
as this power is the universal power that is present everywhere in the universe: Love. 
Tantra embraces all dualities that constitute life on earth. 
Love and consciousness are the main ingredients of Tantra. 
Love has a more feminine, yin nature, 
consciousness is more male, yang. 
As with all dualities, love and consciousness are two complementary manifestations. 
Tantra allows love and consciousness to melt and merge, opening the path to the experience of your original wholeness.The main key Tantra offers is to live in the here-now.Very often our thoughts are busy with later, tomorrow, with everything ‘we still need to do’. We bypass all sensations, feelings, thoughts, energies that we would be conscious of, if we would stay in the moment with our awareness.   
Your body is a precious and sensitive instrument. You can express yourself through it and use it to make a contact with others. By feeling all sensations more accurately, you can be connected. 
We all have voices inside our head that judge us as soon as we start feeling on a deeper level. 
As soon as you feel something or discover something that doesn’t fit with your ego, your self-image, these negative voices or judgements translate themselves into physical sensations, tensions in the body. 
The frustrating effect of these ego cramps is that they cut you off from any real contact with your surroundings and as well from contact with your own inner depth. 
By learning the language of your body, you get in touch with the true essence of who you are. 
You can observe how your judgements and self-images try to keep you in your old cramped ego, while in fact you want to create space for growth and transformation. 
Tantra regards each experience as a potential gate to the divine, to expanded consciousness, to cosmic consciousness.
Tantra lets you experience that each human being carries ‘the divine’, the source of bliss inside him/herself.